آشنایی با حکومت کانادا

فهرست مطالب

 

آشنایی با حکومت کانادا | ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻧﺎدا دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺪرال اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ دو ﺑﺨﺶ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﮐﺸﻮری اداره ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻗﺪرت در ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ و دوﻟﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﮐﺎﻧﺎدا از ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ، دوﻟﺖ ﻣﺤﻮری ﻓﺪرال، دو ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ و ﻋﻮام، دوﻟﺖ ﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻠﮑﻪ اﻟﯿﺰاﺑﺖ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻧﺎدا و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ ﻫﺮم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا اﻃﻼق ﻣﯽشود ، اﻣﺎ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺪراﺳﯿﻮن و زﯾﺮ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺘﺤﺪه، اداره ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﻬﺮ اﺗﺎوا اﺳﺖ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺸﻮر و ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻗﺮار دارد.

ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻧﺎدا، ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻗﺮاردادی ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻓﺪرال، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻈﺎم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ده اﺳﺘﺎن و ﺳﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم آن ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻧﺎدای ﻣﺘﺤﺪ را ﭘﺪﯾﺪ آورده اﻧﺪ .در ﺳﻄﺢ ﻓﺪرال، زﺑﺎن رﺳﻤﯽ آن، ﻫﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻫﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ . ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﻓﺪراﻟﯿﺰم ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری، ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری در ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد . ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ، ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎ، داراي ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺳﻤﺒﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺮگ درﺧﺖ اﻓﺮا اﺳﺖ.

آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230

اشتراگ گذاری در facebook
Facebook
اشتراگ گذاری در twitter
Twitter
اشتراگ گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراگ گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراگ گذاری در email
Email
اشتراگ گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراگ گذاری در telegram
Telegram
اشتراگ گذاری در print
Print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درخواست مشاوره تخصصی

 

    نام و نام‌خانوادگی:

    شماره تلفن:


    تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

    Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید.