آشنایی با حکومت کانادا | ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻧﺎدا دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺪرال اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ دو ﺑﺨﺶ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﮐﺸﻮری اداره ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻗﺪرت در ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ و دوﻟﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﮐﺎﻧﺎدا از ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ، دوﻟﺖ ﻣﺤﻮری ﻓﺪرال، دو ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ و ﻋﻮام، دوﻟﺖ ﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻠﮑﻪ اﻟﯿﺰاﺑﺖ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻧﺎدا و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ ﻫﺮم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا اﻃﻼق ﻣﯽشود ، اﻣﺎ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺪراﺳﯿﻮن و زﯾﺮ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺘﺤﺪه، اداره ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﻬﺮ اﺗﺎوا اﺳﺖ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺸﻮر و ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻗﺮار دارد.

ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻧﺎدا، ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻗﺮاردادی ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻓﺪرال، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻈﺎم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ده اﺳﺘﺎن و ﺳﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم آن ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻧﺎدای ﻣﺘﺤﺪ را ﭘﺪﯾﺪ آورده اﻧﺪ .در ﺳﻄﺢ ﻓﺪرال، زﺑﺎن رﺳﻤﯽ آن، ﻫﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻫﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ . ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﻓﺪراﻟﯿﺰم ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری، ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری در ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد . ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ، ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎ، داراي ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺳﻤﺒﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺮگ درﺧﺖ اﻓﺮا اﺳﺖ.

آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230