Parc du Mont-Royal در کانادا

Parc du Mont-Royal در کانادا

Parc du Mont-Royal در کانادا دامنه های شیب دارِ MontRoyal مسلماً برجسته ترین و شناخته شده ترین مکان در مونترال هستند. این منطقه حفاظت شده که در سال 1535 توسط ژاك کارتیه نامگذاری شد بیش از 343 هکتار از کوهستان های جنگلی را پوشش می دهد و فضای بزرگ و گیاهان بسیار زیاد موجود در […]