کارگزار بیمه

  کارگزار بیمه یک کارگزار بیمه می تواند کلیه امور بیمه ای فردبیمه گذار را اعم از بیمه اتومبیل ، املاک و عمر انجام دهد. وام دهندگان نسبت به بیمه ملک اصرار دارند ؛ زیرا ملک ، ضامن وام دریافت شده است .بیمه ملک هزینه جابه جایی خانه را نیز در بر می گیرد . […]