مهارت های مدیریت فردی از نظر کارفرمایان

مهارت های مدیریت فردی برای تداوم و پیشرفت در کارها و رسیدن به بهترین نتایج ، به دست آوردن ترکیبی از مهارت ها ، استعدادها  و رفتارها  ضرورت دارد . از این رو کارفرمایان کانادایی در جست و جوی افرادی با مشخصات زیر هستند : برخورداری از نگرش و رفتارهای مثبت . عزتنفس و اعتماد […]