سوالاتی درباره هزینه های جابه جایی

سوالاتی درباره هزینه های جابه جایی : آیا هزینه های جابه جایی یا فوق العاده ای بابت آن پرداخت می شود ؟ آیا هزینه های جابهجایی شامل هزینه سفر تمامی اعضای خانواده است ؟ آیا میزان حداکثری در نطر گرفته شده است و در این صورت کافی است ؟ در صورتی که قبل از زمان […]