نحوه سازگاری

نحوه سازگاری : نگرش مثبت به تغیرات . شناخت تفاوت های افراد و احترام به آن . توانایی شناساییی و پیشنهاد ایده ها و تفکرات جدید به منظور ایجاد خلاقیت در کار. در کشور کانادا افراد به منظور همکاری با دیگران و انجام کارها به نحو مناسب و نیز دستیابی به بهترین نتایج ، در […]