وست ادمونتون کانادا – مرکز خرید کانادا

برنامه‌ی مهاجرت سرمایه گذاری کانادا

مرکز خرید وست ادمونتون کانادا به عنوان بزرگترین مرکز خرید آمریکای شمالی و دهمین مرکز خرید بزرگ جهان است.که توسط خانواده ایرانی به اسم قرمزیان ساخته شده است