درباره سیستم آموزشی در کانادا

  درباره سیستم آموزشی در کانادا | مسئولیت نظارت و اداره سیستمهاي آموزشی در کانادا بر عهده دولتهاي ایالتی است و به همین دلیل سیستم آموزشی از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است. معمولا سیستم آموزشی به آموزش ابتدایی، متوسطه (دبیرستانها)، و آموزش عالی (دانشگاه ها و کالج ها) تقسیم میشود آموزش درکانادا تا سن […]