نظام آموزشی استان مانیتوبا

نظام آموزشی استان مانیتوبا پیش دانشگاهی مقطع آموزش اجباری (آموزش پایه) در استان مانیتو با 10 سال طول می کشد که سنین 6تا 16 ساله را شامل می شود. نخستین مقطع آموزشی پیش دانشگاهی ، آموزش ابتدایی است که چهار سال است و سنین 6تا 10 سال را در بر می گیرد . دومین مقطع […]