زبان رسمی کانادا

زبان رسمی کانادا

کانادا دارای دو زبان اصلی رسمی است، زبان انگلیسی وفرانسه زبان رسمی کانادا را تشکیل می دهند که به ترتیب زبان مادری 59.7 ٪ و 23.2 ٪ جمعیت کانادا راتشکیل می‌دهد. زبان رسمی کانادا در ژوئیه سال 1969، برطبق لایحه ی «زبان رسمی کانادا» از افراد فرانسوی زبان هم به اندازه ی انگلیسی زبان ها در دولت فدرال استفاده شد. این مسئله روندی را […]