زایمان در کانادا با ویزای توریستی

زایمان در کانادا با ویزای توریستی

بر اساس قواعد حقوق بین المللی تابعیت فرد به دو روش بدست می آید یا از اصل خاک یا از طریق اصل خون که هر کشور یکی از این دو اصل در قوانینش دارد. اما اصل خاک به معنای این است که اگر فرزندی در آن خاک متولد شود آن فرزند تابعیت آن کشور را […]