دوره های آزمایش و دوره اخطار

دوره های آزمایش و دوره اخطار : بعضی از مشاغل ، دوره آزمایش معینی دارند که ممکن است از یک تا دو هفته ، برای کارکنانی که حقوقشان ساعتی محاسبه می شود ، و تا سه ماه ، برای شاغلانی که  حقوق سالیانه دریافت می کنند ، متغیر باشد . وقتی که بیش از 3 […]