میزان دریافت حقوق

میزان دریافت حقوق: آیا میزان حقوقتان با در نظر گرفتن هزینه زندگی کافی است؟ آیا با میزان تورم نسبت دارد ؟ آیا مبلغ فوق العاده ای برای کار و زندگی در مناطق و شهرهای گران (مانند تورنتو)یا مناطق دور دست ( مانند یوکان که کارگران آن جا بابت سختی کار فوق العاده ای دریافت می […]