جغرافیای و تقسیم بندی کشور کانادا

جغرافیای و تقسیم بندی کشور کانادا | استانها عهده دار چرخاندن برنامه های اجتماعی کشور هستند و همراه دولت فدرال به جمع آوری مالیات میپردازند . هم زمان، دولت فدرال می تواند برنامه های ملی خود را به سرتاسر کشور معرفی کند، ولی اختیار شرکت در این برنامه ها با خود استان هاست . دولت […]