تامین درآمد و بیمه بیکاری

تامین درآمد و بیمه بیکاری : با شروع استخدام ، افراد شرایط لازم برای دریافت حقوق ، مزایا و دیگر حقوق اجتماعی را دارند . برخورداری از  بازنشستگی و انواع بیمه ها از جمله بیمه بیکاری ، مستلزم کسر مبالغی از حقوق  و دستمزد ناخالص فرد از سوی کارفرما است . ازجمله مزایای برخورداری از […]