نوشته‌ها

وضعیت اقتصادی در کانادا

وضعیت اقتصادی در کانادا | اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت زﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻠﻮم، ﺗﺠﺎرت و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻃﯽ ﯾﮏ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ، رﺷﺪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .زﻧﺎن ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ، ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎل  ﻫﺰار ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﮐﺴﺐ۱۳۷، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۲۰۰۷ وﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ در ﮐﺎﻧﺎدا در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻤﻠﮏ زﻧﺎن اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻃﯽ ﯾﮏ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دو ﺑﺮاﺑﺮ  ﻫﺰار زن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ۸۲۱ ﺷﻮد .در ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﺪود ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯿﺸﺎن را در ﻣﻨﺰل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻮد ﻣﯽ ۱۸ دﻫﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع زﻧﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل  رﺳﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر در اﻗﺘﺼﺎد و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

زﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت، ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ دارای ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺲ از دﯾﭙﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ رو ﺑﻪ رﺷﺪ زﻧﺎن در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮوﻫﯽ وﯾﮋه را ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن ﺻﺎدر ﮐﺮد، وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺎﻟﺶ ۲۰۰۳ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی زﻧﺎن در ﺣﻮزه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻧﯿﺰ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر و اراﯾﻪ راه ﺣﻞ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت، ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ. ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮآﯾﻨدی از ﻣﺠﻤﻮع وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .رﮐﻮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ آرام ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻮل ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻬﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . وﻟﯽ اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ از اﺧﺒﺎر ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ، وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ﭼﻮن اﺳﺘﺎن ﺳﺎﺳﮑﺎ ﭼﻮان و ﻧﯿﻮﻓﺎﻧﺪﻟﻨﺪ و ﻻﺑﺮادور ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺟﺪی روﺑﻪ رو ﻧﺸﺪ، ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﺎره ای ﻣﻮارد ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

اقتصاد در کشور کانادا

اقتصاد در کشور کانادا | ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﮑﯽ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮐﺸﻮر اول ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ۱۰ ﺷﻮد و اﻗﺘﺼﺎد آن از ﺗﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﮐﺎﻧﺎدا در ﺑﯿﻦ  اﺳﺘﺎن ﮐﺒﮏ و اﻧﺘﺎرﯾﻮ ﻗﺮار دارﻧﺪ .از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﭼﻮب، ﮐﺎﻏﺬ، ۲ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎﻧﺎدا در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﻠﺰی، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻧﻔﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد.   ﮐﺎﻧﺎدا ﻋﻀﻮی از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ  و ﮔﺮوه OECD  اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دارای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دوﻟﺖ دارد، وﻟﯽ ﻣﺪاﺧﻼت اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺘﯽ آن ﮐﻤﺘﺮ از اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺎدا از ﻗﺪﯾﻢ اﻻﯾﺎم، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ اش از ﺳﺮاﻧﻪ رﺷﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد، ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺛﺮوت ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮی در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

در دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره ای از اﻏﺘﺸﺎش، اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد و ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺰرگ آن ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪ و ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺪل ﺷﺪ . اﻣﺮوزه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎزار، اﻟﮕﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرﺗﺮ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
۱۰از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮر اول ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﻧﺎدا دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮآوری و ﻓﻦ آوری رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ روز اﺳﺖ