احساس مسئولیت

احساس مسئولیت : توانایی در تدوین اهداف و در نظر گرفتن اولویت ها در کار و زندگی شخصی . توانایی در برنامه ریزی و مدیریت زمان، پول  و دیگر منابع برای دستیابی به اهداف . پذیرش مسئولیت تصمیم های گرفته شده . آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج […]