آموزش زبان فارسی در دانشگاه های کانادا

زبان رسمی کانادا

آموزش زبان فارسی در دانشگاه های کانادا آموزش زبان فارسی در دانشگاه های کانادا در دو دانشگاه تورنتو ( گروه تمدن های شرقی ) و مک گیل ( مرکز مطالعات اسلامی ) زبان فارسی به عنوان یکی از دروس اختیاری ارائه می شود . مطالب  و موضوعات مورد تدریس بیش تر جنبه آموزش زبان دارد […]