آرامش و زندگی قانونی

زندگی قانونی در دنیاي امروز براي جویندگان کاري که تا کنون در یکی از کشورهاي جهان سوم می زیسته اند و قصد مهاجرت به کشوري پیشرفته دارند امکانات کمی وجود دارد تا بتوانند کار کنند و زندگی خوبی داشته باشند.اما تنها کشورهایی نظیر کانادا ،استرالیا ونیوزیلند از طریق برنامه ي مهاجرت سازمان یافته به طور […]