جغرافیای و تقسیم بندی کشور کانادا – بخش 2

جغرافیای و تقسیم بندی کشور کانادا | استانها، مسئول اکثر برنامه های اجتماعی، مثل مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و رفاه عمومی ( کمکهای مالی ) هستند و با هم بیشتر درآمد را از دست فدرال دریافت میکنند، که این اصل تقریباً در میان ساختار حکومتی کشورهای متحد در جهان، وجود دارد . دولت […]

جغرافیای و تقسیم بندی کشور کانادا

جغرافیای و تقسیم بندی کشور کانادا | استانها عهده دار چرخاندن برنامه های اجتماعی کشور هستند و همراه دولت فدرال به جمع آوری مالیات میپردازند . هم زمان، دولت فدرال می تواند برنامه های ملی خود را به سرتاسر کشور معرفی کند، ولی اختیار شرکت در این برنامه ها با خود استان هاست . دولت […]