ریکامندیشن

ریکامندیشن

در این مقاله به بررسی موضوع ریکامندیشن می پردازیم. توصیه نامه یا ریکامندیشن در واقع نامه ای است از طرف استاد یا شخصیت علمی دانشگاه که برای دانشجو صادر می کند. در توصیه نامه، ویژگی های شخصیتی و پتانسیل های علمی و کارهای تحقیقاتی دانشجو بیان می شود. توصیه نامه یا Letter of recommendation، که […]