شهروندی در کانادا

/
شهروندی در کانادا  | ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﺰای اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸ…

آشنایی با حکومت کانادا

/
آشنایی با حکومت کانادا | ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻧﺎدا دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺪرال اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ دو ﺑﺨﺶ ﺣﮑﻮﻣ…

وضعیت اقتصادی در کانادا

/
وضعیت اقتصادی در کانادا | اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت زﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ…

صنعت در کشور کانادا

/
صنعت در کشور کانادا | ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎﻧﺎدا در اوﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﮐﺒﮏ و…

اقتصاد در کشور کانادا

/
اقتصاد در کشور کانادا | ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﮑﯽ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب…

جغرافیای و تقسیم بندی کشور کانادا - بخش 2

/
جغرافیای و تقسیم بندی کشور کانادا | استانها، مسئول اکثر برنام…

جغرافیای و تقسیم بندی کشور کانادا

/
جغرافیای و تقسیم بندی کشور کانادا | استانها عهده دار چرخاندن …

تاریخ کانادا - بخش 2

/
تاریخ کانادا - بخش 2  | کنفرانس شارلوت تاون، کنفرانسی بود که در سپ…

تاریخ کانادا

/
تاریخ کانادا | بدست آمده از زندگی نخستین بومیان کانادایی که در بخشی از ا…