وضعیت اقتصادی در کانادا | اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت زﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻠﻮم، ﺗﺠﺎرت و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻃﯽ ﯾﮏ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ، رﺷﺪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .زﻧﺎن ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ، ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎل  ﻫﺰار ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﮐﺴﺐ137، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 2007 وﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ در ﮐﺎﻧﺎدا در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻤﻠﮏ زﻧﺎن اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻃﯽ ﯾﮏ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دو ﺑﺮاﺑﺮ  ﻫﺰار زن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ 821 ﺷﻮد .در ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﺪود ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯿﺸﺎن را در ﻣﻨﺰل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻮد ﻣﯽ 18 دﻫﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع زﻧﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل  رﺳﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر در اﻗﺘﺼﺎد و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

زﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت، ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ دارای ﻣﺪرك داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺲ از دﯾﭙﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ رو ﺑﻪ رﺷﺪ زﻧﺎن در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮوﻫﯽ وﯾﮋه را ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن ﺻﺎدر ﮐﺮد، وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺎﻟﺶ 2003 ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی زﻧﺎن در ﺣﻮزه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻧﯿﺰ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر و اراﯾﻪ راه ﺣﻞ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت، ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ. ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮآﯾﻨدی از ﻣﺠﻤﻮع وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .رﮐﻮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ آرام ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻮل ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻬﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . وﻟﯽ اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ از اﺧﺒﺎر ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ، وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ﭼﻮن اﺳﺘﺎن ﺳﺎﺳﮑﺎ ﭼﻮان و ﻧﯿﻮﻓﺎﻧﺪﻟﻨﺪ و ﻻﺑﺮادور ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺟﺪی روﺑﻪ رو ﻧﺸﺪ، ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﺎره ای ﻣﻮارد ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230