مواد غذایی در کشور کانادا ارزان ﻗﯿﻤﺖ و از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﻮع زﯾﺎدي در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﺸﻮر ﻣﺜﻞ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ،ﻏﻼت وﺣﺒﻮﺑﺎت ، ﮔﻮﺷﺖ و ﻟﺒﻨﯿﺎت وﺟﻮد دارد.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﮐﺜﺮ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.  وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺗﺎزه وارد   ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ” ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ و رزﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد در ﻣﺎه ﻫﺎي اول ورود ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪي ﮐﻪ راﺣﺖ و ارزان ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺿﺎﻓﻪ وزن آﻧﻬﺎ ﺷﻮد!  دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ آن ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230