مواد غذایی در کشور کانادا

فهرست مطالب

 

مواد غذایی در کشور کانادا ارزان ﻗﯿﻤﺖ و از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﻮع زﯾﺎدي در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﺸﻮر ﻣﺜﻞ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ،ﻏﻼت وﺣﺒﻮﺑﺎت ، ﮔﻮﺷﺖ و ﻟﺒﻨﯿﺎت وﺟﻮد دارد.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﮐﺜﺮ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.  وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺗﺎزه وارد   ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ” ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ و رزﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد در ﻣﺎه ﻫﺎي اول ورود ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪي ﮐﻪ راﺣﺖ و ارزان ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺿﺎﻓﻪ وزن آﻧﻬﺎ ﺷﻮد!  دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ آن ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
LinkedIn
Telegram
Print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت 20 دقیقه مشاوره رایگان:

اطلاعات تماس ایران کانادا:

تهران ،عباس اباد ، خیابان بهشتی ، خیابان سرافراز ، نبش کوچه نسیم شمال (یکم ) ، روبروی سفارت سابق کانادا ، برج موج ، پلاک ۱۱، طبقه ی هشتم ، واحد ۳۵ و ۲۱

شماره تماس ها:۰۲۱۸۸۵۱۹۳۱۳ – ۰۲۱۸۸۵۱۶۲۳۰
شماره واتساپ : ۰۹۱۰۱۴۴۸۰۱۰

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید.