مواد غذایی در کشور کانادا

مواد غذایی در کشور کانادا ارزان ﻗﯿﻤﺖ و از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﻮع زﯾﺎدی در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر ﻣﺜﻞ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ،ﻏﻼت وﺣﺒﻮﺑﺎت ، ﮔﻮﺷﺖ و ﻟﺒﻨﯿﺎت وﺟﻮد دارد.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﮐﺜﺮ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.  وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺗﺎزه وارد   ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ” ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ و رزﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد در ﻣﺎه ﻫﺎی اول ورود ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ راﺣﺖ و ارزان ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺿﺎﻓﻪ وزن آﻧﻬﺎ ﺷﻮد!  دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ آن ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 − دو =