باید به شما حقوق پرداخت شده باشد و تمام وقت باشد.مجموع سابقه کار پاره وقت قابل قبول است و باید در لیست مشاغل مهارت NOC نوع 0 ، A یا B باشد.


    توجه: گواهی صلاحیت به افراد اجازه می دهد تا در برخی ازمهارت ها در کانادا فعالیت کنند. فقط استان ها و نهاد فدرال می توانند این گواهینامه ها را صادر کنند. برای به دست آوردن این گواهی،یک شخص باید به آنها آموزش دهد و تجربه و مهارت های شما را ارزیابی کند و سپس شما باید یک امتحان گواهینامه بدهید.


    توضیحات : پیشنهاد شغلی معتبر باید شرایط زیر را داشته باشد: * تمام وقت * در لیست مهارت نوع 0 یا مهارت سطح A یا B باشد. * پشتیبانی شده توسط (LMIA) یا گواهی معافیت از آن * به مدت یک سال از زمانی که شما اقامت دائم میگیرید * پیشنهاد شغلی معتبر نیست که اگر کارفرمای شما: * در سفارت ، کمسیون یا کنسولگری عالی کانادا است. * در لیست کارفرمایان واجد شرایط نیست.


    خواهر یا برادر شما یا همسرتان باید شامل شرایط زیر باشند: *سن 18 سال یا بالاتر *با شما یاهمسرتان والدین مشترک داشته باشند. *خواهر یا برادر باید با شما یا همسرتان یا نسبت خونی، یا فرزندخواندگی و یاازدواجی داشته باشند.