شهروندی در کانادا

حقایقی درباره کانادا

فهرست مطالب

 

شهروندی در کانادا  | ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﺰای اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده (درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده PR Card)  و ﮐﺎرت اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ اﻧﺪ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرت اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﺧﻮد را، ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﻋﺘﺒﺎر دارد، ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل در ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﯾﮏ ﻣﻘﯿﻢ داﺋﻢ ﺑﺮاي آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﻮد و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ :

ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﻮن ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒه مخصوص اخذ شهروندی را نیز پشت سر بگذارد . کودکان زیر 18 سال و بزرگسالان بالای 54 ﺳﺎل ﻧﯿﺎزى ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﻧﺪارﻧﺪ و از دادن اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ . در آزﻣﻮن ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺆاﻻﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ، ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ، ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮوﻧﺪی، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﺎﻧﺎدا و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ داﻧﺶ ﻋﻤﻮم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ در ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺳﺆاﻻت را درك ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن ﻻزم اﺳﺖ.

آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230

اشتراگ گذاری در facebook
Facebook
اشتراگ گذاری در twitter
Twitter
اشتراگ گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراگ گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراگ گذاری در email
Email
اشتراگ گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراگ گذاری در telegram
Telegram
اشتراگ گذاری در print
Print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درخواست مشاوره تخصصی

 

    نام و نام‌خانوادگی:

    شماره تلفن:


    تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

    Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید.