شهروندی در کانادا  | ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﺰای اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده (درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده PR Card)  و ﮐﺎرت اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ اﻧﺪ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرت اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﺧﻮد را، ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﻋﺘﺒﺎر دارد، ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل در ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﯾﮏ ﻣﻘﯿﻢ داﺋﻢ ﺑﺮاي آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﻮد و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ :

ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﻮن ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒه مخصوص اخذ شهروندی را نیز پشت سر بگذارد . کودکان زیر 18 سال و بزرگسالان بالای 54 ﺳﺎل ﻧﯿﺎزى ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﻧﺪارﻧﺪ و از دادن اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ . در آزﻣﻮن ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺆاﻻﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ، ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ، ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮوﻧﺪی، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﺎﻧﺎدا و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ داﻧﺶ ﻋﻤﻮم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ در ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺳﺆاﻻت را درك ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن ﻻزم اﺳﺖ.

آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230