تراول داکیومنت کانادا ، افرادی که دارای کارت اقامت کشور کانادا هستند و اعتبار PR آن ها در زمانی که خارج از کشور کانادا هستند تمام میشود و یا افرادی که برای اقامت اقدام کرده اند اما هنوز PR را دریافت نکرده اند باید برای ورود دوباره به کشور کانادا درخواست تراول داکیومنت دهید . برای تمدید کارت اقامت موقت نیاز به اخذ ویزای Travel Document است.

توجه نمایید کادر ایران کانادا کلیه اقدامات لازم جهت اخذ این نوع ویزا را انجام خواهد داد تا شخص متقاضی , پس از دریافت ویزای تراول داکیومنت و ورود به کانادا جهت تمدید PR و یا انجام فرایند اقامت داِیم اقدام نمایید .