کانادا مسئولیت
  • احساس مسئولیت

    احساس مسئولیت : توانایی در تدوین اهداف و در نظر گرفتن اولویت ها در کارو زندگی شخصی . توانایی در برنامه ری ...

    احساس مسئولیت : توانایی در تدوین اهداف و در نظر گرفتن اولویت ها در کارو زندگی شخصی . توانایی در برنامه ریزی و مدیریت زمان ، پول  و دیگر منابع برای دستیابی به اهداف . پذیرش مسئولیت تصمیم های گرفته شده ...

    بیشتر بخوانید