آشنایی با حکومت کانادا

آشنایی با حکومت کانادا

آشنایی با حکومت کانادا | ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻧﺎدا دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻓﺪرال اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ دو ﺑﺨﺶ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﮐﺸﻮری اداره ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻗﺪرت در ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ و دوﻟﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﮐﺎﻧﺎدا از ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ، دوﻟﺖ ﻣﺤﻮری ﻓﺪرال، دو ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ و ﻋﻮام، دوﻟﺖ ﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻠﮑﻪ اﻟﯿﺰاﺑﺖ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻧﺎدا و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ ﻫﺮم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا اﻃﻼق ﻣﯽشود ، اﻣﺎ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺪراﺳﯿﻮن و زﯾﺮ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺘﺤﺪه، اداره ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﻬﺮ اﺗﺎوا اﺳﺖ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺸﻮر و ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﻗﺮار دارد.

ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻧﺎدا، ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻗﺮاردادی ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻓﺪرال، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻈﺎم و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ده اﺳﺘﺎن و ﺳﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم آن ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻧﺎدای ﻣﺘﺤﺪ را ﭘﺪﯾﺪ آورده اﻧﺪ .در ﺳﻄﺢ ﻓﺪرال، زﺑﺎن رﺳﻤﯽ آن، ﻫﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻫﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ . ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﻓﺪراﻟﯿﺰم ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری، ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری در ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد . ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ، ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎ، دارای ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺳﻤﺒﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺮگ درﺧﺖ اﻓﺮا اﺳﺖ.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × چهار =